Покана

Екипът на сдружение „Местна инициативна група- Айтос“ кани местни лидери от стопанския, нестопанския и публичния сектор и други заинтересовани страни да вземат участие в работни/информационни срещи за повишаване активността на местните общности за участие в процеса на прилагане на СВОМР (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства). Участниците ще бъдат запознати с напредъка в изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос“, предстоящите приеми и възможностите за кандидатстване с проекти. Срещите ще се проведат при стриктно спазване на изискванията на издадената заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-748/02.09.2021 г. във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

МИГ – АЙТОС ПОДПИСА ОСМИ ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Проекта ще има принос в постигането на Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението, Специфична цел 1.1: Подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции.

ОБЩИНА АЙТОС КАНДИДАТСТВА С ТРИ НОВИ ПРОЕКТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-АЙТОС

На 12.08.2021г. приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура № № BG06RDNP001-19.226-S3 МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията ВОМР.

С НОВ УВЕЛИЧЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС Е СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-АЙТОС

Със заповед на Заместник –министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 година е увеличен бюджета на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Айтос“. На „МИГ – Айтос“ се предоставя допълнителен финансов ресурс в размер на 799 000 лв. за финансиране на проекти и 114 000 лв. за текущи разходи и популяризиране на Стратегията. Осигурените допълнителни средства ще бъдат насочени както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- АЙТОС ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

В обсъждането се включиха представители на община Айтос, читалища, граждани, бизнеса и местни медии.

МИГ – Айтос сключи пореден договор за финансиране на проект към стратегията за ВОМР

Проекта ще има принос в постигането на Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението, •Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес

МИГ-Айтос сключи договор и по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР

На 04 март 2021 г. СНЦ „МИГ – Айтос“ сключи договор по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Това е третият пореден сключен договор между Община Айтос и МИГ-Айтос за финансиране на проекти към Стратегията за ВОМР.

НОВ ФИНАНСИРАН ПРОЕКТ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ – АЙТОС“ В НАЧАЛОТО НА 2021 ГОДИНА

Чрез финансирането на проекти от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, Местна инициативна група – Айтос, реално приближава помощта от ЕС до местните общности, до земеделския и неземеделски бизнес, до публичния и гражданския сектор. Чрез подкрепата на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. европейски средства ще подпомогнат местното развитие на базата на реалните потребности на територията на община Айтос.

МИГ Айтос с още един подписан договор с местна фирма

Финансовата помощ се предоставя за реализиране на проект „Пускане в експлоатация на цех за производство на мебели“. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 75%. Одобрените за финансиране разходи са за създаване на високо технологичен цех за производство на мебели от масивно дърво.

Покана за информационна среща в с. Лясково, община Айтос на 20.11.2020г.

Срещата на тема „Обмен на добри национални и европейски практики, приложими за територията на МИГ-Айтос (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства“, която ще се проведе на 20.11.2020 г. от 10:30 ч. в с. Лясково, община Айтос , „ Пенсионерски клуб“.