Покана за информационна среща в с. Лясково, община Айтос на 20.11.2020г.

Срещата на тема „Обмен на добри национални и европейски практики, приложими за територията на МИГ-Айтос (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства“, която ще се проведе на 20.11.2020 г. от 10:30 ч. в с. Лясково, община Айтос , „ Пенсионерски клуб“.

Покана за обучение на бенефициенти и местни лидери в гр.Айтос на 19.11.2020г.

Обучението ще се проведе на 19.11.2020 г. от 10:30 ч. в град Айтос, ул. „Васил Левски “ № 2 , етаж 2, Конферентна зала.

МИГ – АЙТОС ПРОВЕДЕ ДВЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Изнесените презентации акцентираха върху добрите европейски практики свързани със социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства и други групи заинтересовани лица. Беше представен опитът на Местни инициативни групи от Австрия, Германия, Полша, Италия и др. Представени бяха и успешни практики от България на Местни инициативни групи, прилагащи Стратегия за ВОМР

МИГ–АЙТОС ПРОВЕДЕ ОБУЕНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Обученията и информационните срещи са финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с финансовата подкрепа на ЕЗФРСР.

ПЪРВА ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА НА МИГ – АЙТОС И ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

На 9 юни 2020 г., председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Айтос“ Стоян Стоянов и Васил Едрев – кмет на община Айтос, подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос” /Улици с. Поляново и с. Малка поляна/” от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Айтос“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Съобщение

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и препоръките на Националния оперативен щаб, свързани с предотвратяване и ограничаване разпространението на COVID-19, Сдружение „Местна инициативна група – Айтос, считано от 17 март 2020 г., до второ нареждане, ще работи в следния режим...

Съобщение за прием по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.333 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.1.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.333 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.1.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Съобщение за прием на проекти по мярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос“

CНЦ “МИГ – АЙТОС” обява прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 година, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Съобщения за обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 4.2.1

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.331 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.