Покана за свикване на общо събрание

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружение „Местна инициативна група – Айтос”. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден, от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Обучение

На 24.02.2017 г. и 25.02.2017 г. /петък и събота/ от 09.00 часа, в офиса на СНЦ „МИГ - АЙТОС...

Покана

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Айтос”, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпълнение на изискванията на чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание насрочено за 18.03.2017 г. /събота/, от 9:00 часа...

Споразумение за изпълнение на СВОМР

Индикативен график за работна програма за 2017 г.

Във връзка с изпълнение на одобрена СВОМР на СНЦ „ МИГ АЙТОС “...

Обучение на екипа на МИГ Айтос

На 02.12.2016 и 03.12.2016 г. в офиса на МИГ Айтос ще бъде проведено обучение на екипа на МИГ Айтос, членове на УС и ОС на МИГ Айтос.

Бойко Борисов връчи на Председателя на МИГ-Айтос Стоян Стоянов споразумение за финансиране от 3 млн. лв.

Лично Министър председателят Бойко Борисов връчи на общинсикя съветник и Председател на Управителния съвет на МИГ-Айтос споразумението за предоставяне на финансова помощ от близо 3 млн. лв по Програмата за развитие на селските райони. Това стана на 2 ноември, на специална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет.

Покана за участие в обучения за местни лидери

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19...

Покана за участие в обучения за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...

Покана за участие в Обществено обсъждане

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...