Обществено обсъждане

СНЦ „Местна инициативна група – Айтос “ представя за обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

На 09 и 10 август 2019 г. МИГ Айтос организира обучение на екипа и членовете на върховния колективен орган на тема : „Ролята на МИГ в процеса на изпълнението на проекти към Стратегията за ВОМР“ на МИГ- Айтос.

Място на провеждане: гр.Айтос, ул.“Паркова“ №56, Комплекс „Славеите“, от 10.30 часа.

Информационна среща

Информационна среща на тема „ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, се проведе на 23 юли 2019 г. в Заседателната зала на Община Айтос. На срещата, организирана от екипа на МИГ-Айтос, лектор беше г-н Георги Митев, експерт с богат опит в прилагането на подхода ЛИДЕР.

Покана за свикване на общо събрание

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружение „Местна инициативна група – Айтос”. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден, от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Обучение

На 24.02.2017 г. и 25.02.2017 г. /петък и събота/ от 09.00 часа, в офиса на СНЦ „МИГ - АЙТОС...

Покана

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Айтос”, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпълнение на изискванията на чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание насрочено за 18.03.2017 г. /събота/, от 9:00 часа...

Споразумение за изпълнение на СВОМР

Индикативен график за работна програма за 2017 г.

Във връзка с изпълнение на одобрена СВОМР на СНЦ „ МИГ АЙТОС “...

Обучение на екипа на МИГ Айтос

На 02.12.2016 и 03.12.2016 г. в офиса на МИГ Айтос ще бъде проведено обучение на екипа на МИГ Айтос, членове на УС и ОС на МИГ Айтос.

Бойко Борисов връчи на Председателя на МИГ-Айтос Стоян Стоянов споразумение за финансиране от 3 млн. лв.

Лично Министър председателят Бойко Борисов връчи на общинсикя съветник и Председател на Управителния съвет на МИГ-Айтос споразумението за предоставяне на финансова помощ от близо 3 млн. лв по Програмата за развитие на селските райони. Това стана на 2 ноември, на специална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет.