От 17.02.2022 г. започва Първи прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020

От 17.02.2022 г. започва Първи прием на проектни предложения  по процедура с код в ИСУН 2020 -  BG06RDNP001-19.536 МИГ-Айтос–Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос.

Начална дата за подаване на проектните предложения: 17.02.2022 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.03.2022 г., 17.00 часа

                                            Обява и Документи

Галерия