За нас

СНЦ "Местна инициативна група" /МИГ/ - Айтос е юридическо лице по смисъла на ЗЮЛНЦ и има върховен колективен орган / Общо събрание/ и колективен управителен орган /Управителен съвет/. Учредители са Община Айтос, неправителствени организации, представители на общински и частни фирми на територията на общината, граждани.   

През 2015 г. Сдружение "Местна  инициативна група" /МИГ/ - Айтос кандидатства по НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г., за изготвяне на Стратегия  за местно развитие на Община Айтос и получи одобрение.
На 16 септември 2015 г. Общински съвет - Айтос взе решение за временна финансова помощ за МИГ-Айтос от Община Айтос в размер на 48 900,00 лева.

Финансовата помощ е за изпълнението на 6-месечната програма по изготвяне на Стратегията за развитие на Община Айтос. Със средствата ще бъдат заплащани текущите разходи и дължимите суми по договор с МЗХ и ДФЗ – РА. След като МИГ-Айтос реализира програмата, средствата ще бъдат възстановени по сметката на Община Айтос

 

Файлове