Начална страница

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АЙТОС

„Местна инициативна група – Айтос“ е неправителствена организация -сдружение с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза. Местна инициативна група - Айтос обхваща всички 17 населени места от територията на община Айтос, която е част от област Бургас.

Във връзка със стартирането на програмен период 2014 - 2020 г. МИГ-Айтос кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

На 07.12.2015 г. е подписан Договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 895,75 лева по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“. В резултат на изпълнение на проекта  МИГ-Айтос изготвя проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и кандидатства за одобрение пред МЗХГ.

На 21.10.2016г. сдружение „Местна инициативна група-Айтос“ сключва Споразумение за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие № РД 50-146  с УО на ПРСР 2014 – 2020 г., като крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР е 30 юни 2023 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Стратегическа цел: Стимулиране на местното развитие и превръщане на територията на МИГ „Айтос” в динамично развиващ се селски район, с разнообразен и устойчив бизнес, осигуряващ заетост, справедливи и стабилни доходи, с адекватни за 21ви век условия, качество и стандарт на живот за хората и ефективно използване на местните ресурси.

Стойността на одобрената финансова помощ е:

Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Одобрена финансова помощ: 2 933 745,00 лева, от които  2 640 370,50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 293 374,50 лева национално финансиране.

Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“

Одобрена финансова помощ: 977 915,00 лева, от които  880 123,50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 97 791.50лева  национално финансиране.

От 17.02.2022 г. започва Първи прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020

От 17.02.2022 г. започва Първи прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.536 МИГ-Айтос–Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос.

30 ГОДИНИ ЛИДЕР/ВОМР

На 15 март 1991 г. Комисията на Европейската общност, действайки в съответствие с член 11 от Регламент (ЕИО) № 4253/88 (Официален вестник № L 374 от 31.12.1988 г.) реши да създаде инициативата LEADER (ЛИДЕР – настоящия подход ВОМР), която да служи като модел за териториално развитие. Инициативата е предназначена да създаде мрежа от местни групи за действие за развитие на селските райони, които се радват на значителна степен на гъвкавост при изпълнението на местно ниво на инициативите, финансирани от национални глобални безвъзмездни средства. Това е допълнение към мерките за местно развитие, да се намерят иновативни решения, които да служат като модел за развитие на всички селски райони и да осигурят максимална интеграция между секторните мерки.

СТАРТИРАТ ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-АЙТОС“

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „ДЖИ ЕС КАР” ООД чрез закупуване на оборудване за автосервизна дейност и автомивка“ включва инвестиционна подкрепа за доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване, позволяващо извършването на широка гама от висококачествени дейности по техническо обслужване и ремонт на автомобили в действащия в гр. Айтос сервиз на дружеството.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АЙТОС

Проектът на „Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Василена Чаушева“ с наименование “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелно жилище в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина в УПИ VI-78, кв.166 по плана на гр. Айтос, Община Айтос” предвижда въвеждането на нови медицински услуги в лечебното заведение.

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос“, ПРСР 2014-2020