Начална страница

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АЙТОС

„Местна инициативна група – Айтос“ е неправителствена организация -сдружение с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза. Местна инициативна група - Айтос обхваща всички 17 населени места от територията на община Айтос, която е част от област Бургас.

Във връзка със стартирането на програмен период 2014 - 2020 г. МИГ-Айтос кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

На 07.12.2015 г. е подписан Договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 895,75 лева по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“. В резултат на изпълнение на проекта  МИГ-Айтос изготвя проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и кандидатства за одобрение пред МЗХГ.

На 21.10.2016г. сдружение „Местна инициативна група-Айтос“ сключва Споразумение за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие № РД 50-146  с УО на ПРСР 2014 – 2020 г., като крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР е 30 юни 2023 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Стратегическа цел: Стимулиране на местното развитие и превръщане на територията на МИГ „Айтос” в динамично развиващ се селски район, с разнообразен и устойчив бизнес, осигуряващ заетост, справедливи и стабилни доходи, с адекватни за 21ви век условия, качество и стандарт на живот за хората и ефективно използване на местните ресурси.

Стойността на одобрената финансова помощ е:

Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Одобрена финансова помощ: 2 933 745,00 лева, от които  2 640 370,50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 293 374,50 лева национално финансиране.

Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“

Одобрена финансова помощ: 977 915,00 лева, от които  880 123,50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 97 791.50лева  национално финансиране.

Покана

Пътят на общността

График работни срещи и обучения 2022 г.

Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение от СНЦ „Местна инициативна група – Айтос“

Изложение на продукти от МИГ

На 3 и 4 октомври за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в центъра на град Ямбол, като те ще имат възможност да продават своите продукти. Паралелно с това ще се проведе и форум относно местните продукти и насърчаването на тяхното производство и популрязиране.

От 17.02.2022 г. започва Първи прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020

От 17.02.2022 г. започва Първи прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.536 МИГ-Айтос–Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос.