Начална страница

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АЙТОС

„Местна инициативна група – Айтос“ е неправителствена организация -сдружение с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза. Местна инициативна група - Айтос обхваща всички 17 населени места от територията на община Айтос, която е част от област Бургас.

Във връзка със стартирането на програмен период 2014 - 2020 г. МИГ-Айтос кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

На 07.12.2015 г. е подписан Договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 895,75 лева по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“. В резултат на изпълнение на проекта  МИГ-Айтос изготвя проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и кандидатства за одобрение пред МЗХГ.

На 21.10.2016г. сдружение „Местна инициативна група-Айтос“ сключва Споразумение за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие № РД 50-146  с УО на ПРСР 2014 – 2020 г., като крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР е 30 юни 2023 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Стратегическа цел: Стимулиране на местното развитие и превръщане на територията на МИГ „Айтос” в динамично развиващ се селски район, с разнообразен и устойчив бизнес, осигуряващ заетост, справедливи и стабилни доходи, с адекватни за 21ви век условия, качество и стандарт на живот за хората и ефективно използване на местните ресурси.

Стойността на одобрената финансова помощ е:

Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“

Одобрена финансова помощ: 2 933 745,00 лева, от които  2 640 370,50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 293 374,50 лева национално финансиране.

Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“

Одобрена финансова помощ: 977 915,00 лева, от които  880 123,50 лева европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 97 791.50лева  национално финансиране.

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос“, ПРСР 2014-2020

МИГ –АЙТОС ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОПУЛЯРИЗИРА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОРЕДИЦА ОТ ОБУЧЕНИЯ

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на Споразумение № РД50-146/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група - Айтос“ проведе поредица от два цикъла на обучение, насочени към развитие капацитета на местните общности.

Покана

Екипът на сдружение „Местна инициативна група- Айтос“ кани местни лидери от стопанския, нестопанския и публичния сектор и други заинтересовани страни да вземат участие в работни/информационни срещи за повишаване активността на местните общности за участие в процеса на прилагане на СВОМР (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства). Участниците ще бъдат запознати с напредъка в изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос“, предстоящите приеми и възможностите за кандидатстване с проекти. Срещите ще се проведат при стриктно спазване на изискванията на издадената заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-748/02.09.2021 г. във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Покана

Екипът на сдружение „Местна инициативна група- Айтос“ кани местни лидери от стопанския, нестопанския и публичния сектор и други заинтересовани страни да вземат участие в работни/информационни срещи за повишаване активността на местните общности за участие в процеса на прилагане на СВОМР (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства). Участниците ще бъдат запознати с напредъка в изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос“, предстоящите приеми и възможностите за кандидатстване с проекти. Срещите ще се проведат при стриктно спазване на изискванията на издадената заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-748/02.09.2021 г. във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

МИГ – АЙТОС ПОДПИСА ОСМИ ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Проекта ще има принос в постигането на Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението, Специфична цел 1.1: Подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции.