30 ГОДИНИ ЛИДЕР/ВОМР

30 ГОДИНИ ЛИДЕР/ВОМР

         

На 15 март 1991 г. Комисията на Европейската общност, действайки в съответствие с член 11 от Регламент (ЕИО) № 4253/88 (Официален вестник № L 374 от 31.12.1988 г.) реши да създаде инициативата LEADER (ЛИДЕР – настоящия подход ВОМР), която да служи като модел за териториално развитие. Инициативата е предназначена да създаде мрежа от местни групи за действие за развитие на селските райони, които се радват на значителна степен на гъвкавост при изпълнението на местно ниво на инициативите, финансирани от национални глобални безвъзмездни средства. Това е допълнение към мерките за местно развитие, да се намерят иновативни решения, които да служат като модел за развитие на всички селски райони и да осигурят максимална интеграция между секторните мерки.
 ЛИДЕР е подход „отдолу нагоре“, обединяващ земеделски стопани, предприятия в селските райони, местни групи за действие (МГД), обществени органи и отделни лица от различни сектори, които образуват местни групи за действие (МГД). МГД подготвят свои собствени стратегии за местно развитие и управляват съответните си бюджети.
 Подходът ЛИДЕР укрепва връзките в местните общности, насърчава иновациите в различните сектори и улеснява споделянето на знания между МГД на национално равнище и на равнището на ЕС.
 Благодарение на своя успех в продължение на 30 години подходът ЛИДЕР беше приет от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейските социални фондове (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) във водено от общностите местно развитие (ВОМР). Днес групите по ЛИДЕР/ВОМР управляват десетки хиляди проекти за икономически, културни, социални и екологични ползи в селските райони в Европа.
 ЛИДЕР/ВОМР е  един от най-резултатните инструменти за подпомагане развитието на селските райони, който осигурява целенасочено разходване на публичните средства, съобразено с нуждите и спецификите на района и участието на местната общност при разработването на стратегия за местно развитие, отговаряща на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства. Подход, който със сравнително малки финансови инвестиции може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

Чрез този инструмент се предоставя правото на местната общност, сама да избере пътя, по който ще се развива нейният район, кои да бъдат приоритетите и накъде да бъдат насочени интервенциите. До известна степен подходът осигурява децентрализирано управление, свобода и гъвкавост и го прави универсален и приложим за всички райони на ЕС. Подходът ЛИДЕР е мостът, чрез който и най- малкото населено място в България може да получи европейско финансиране. Въпреки слабото развитие на тези места, едни от най- големите богатства на България са именно там, селските райони притежават забележително разнообразна природна среда, човешки и културно-исторически ресурс, използването на които е от интерес на цялото ни общество.

ПОДХОДЪТ ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС

Местното развитие в рамките на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в  периода 2014 – 2020 г. се извършва чрез стратегиите за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво.
 Подходът ВОМР на територията на Община Айтос се прилага от създадена Местна  инициативна група (МИГ). Тя включва 37 представители на заинтересованите страни от местната общност (община, бизнес, НПО). В изпълнение на Стратегията се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 Настоящата Стратегия за местно развитие е първата концепция за развитие на територията с участието на местните общности по подхода Водено от общностите местно развитие. Тя е резултат на общите действия и взаимодействието между общинската администрация, неправителствения сектор, бизнеса, читалищата, кметовете на населени места и кметските наместници. Тя е следствие от диалога, споделените отговорности и приоритети с цялата местна общност. Зад нейната реализация стоят упоритата работа на екипа на МИГ - Айтос и на Управителния съвет. Стоят решенията на Общото събрание, подкрепата на Общината и Общинския съвет. Сигурни сме, че нейното изпълнение ще реши важни проблеми и ще оправдае много очаквания. Ще начертае нови посоки и перспективи в местното развитие на целевата територия, включваща всички населени места на Община Айтос.

ПРЕЗ 2021 ГОД. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-АЙТОС НАВЛЕЗЕ В НАЙ-РЕШИТЕЛНАТА И ДИНАМИЧНА ФАЗА

През 2021 година изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Айтос“ навлезе в най - решителната и динамична фаза:

 • Договорени и в процес на изпълнение са първите три проекта по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", свързани с подобряване на състоянието на различните видове инфраструктура, в т ч. улици, тротоари, спортна зала.

 

                                                   

 Снимки по време  на извършване на строително - монтажните работи
на улица № 3 в с.Поляново 
по проект “ Подобряване на уличните
настилки на населените места в Община Айтос 
 /Улици с. Поляново и
с. Малка поляна/”:

 • През месец август приключи третия прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". Община Айтоскандидатства с  три проектни предложения. МИГ-Айтос е одобрил за финансиране и трите проектни предложения:
 • „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос".Основната цел на проектното предложение е насочена към осигуряване на съвременни технически средства за читалищата на територията на община Айтос, които да подпомогнат развитието на културно-развлекателните дейности в населените места. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 49 800,00 лева;
 • Реконструкция на улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 и улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“. Размерът на  БФП е 340 735,70 лева.Специфичната цел на проекта е свързана с подобряване състоянието на техническата инфраструктура на две улици в град Айтос, което ще се реши с рехабилитирането на уличната настилка, както и повърхностното отводняване.
 • Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион "Крум Делчев" и закупуване на оборудване". Основна цел на проектното предложение е подобряване на техническата база на стадион "Крум Делчев", гр. Айтос, чрез доставка и монтаж на модернизирана система за поливане и оборудване за поддържане на естествената тревна настилка. Одобрената БФП е 70 476.31 лева.
 • В процес на изпълнение е проекта „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”,  находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център” по мярка 7.5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

 

    

           

 Снимки по време  на извършване на строително - монтажните работи по проект „Изпълнение на строително-   монтажни работи на проект „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в УПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център“

 • Реализират се 7  проекта в подкрепа на местния бизнес по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности".
 • В процес на изпълнение  е един проект по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и един проект по мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".
 • Само през 2021 година са сключени 9 нови административни договори за изпълнение на проекти.
 • Към настоящия момент със средствата от ЕЗРСР на територията на МИГ се реализират 13 проекта на обща стойност 2 391 728.48 лв. и безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 950 392.73 лв.
 • През 2021 година МИГ-Айтос успя да  привлече нови допълнителен финансови средства за изпълнение на Стратегията за ВОМР в размер на 913 000 лева, от които  799 000 лв. за финансиране на проекти и 114 000 лв. за текущи разходи и популяризиране на стратегията.
 • През 2022 година предстоят нови приеми по мярка 7.2, мярка 4.2.1 и мярка 7.5. с още възможности.

Пандемията от COVID-19 доведе до внезапна и дълбока рецесия в България. В такива моменти ясно се вижда ключовата ролята на „Местна инициативна група-Айтос“ като партньор на местния бизнес, публичния и неправителствения сектор. Възможности за финансова подкрепа чрез местната стратегия за развитие по време на пандемията имат важно значение за стимулиране на икономическия развитие  на територията на община Айтос.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016г. по подмярка 19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Галерия