Покана за участие в информационни събития по проект № BG06RDNP001-19.610-0090

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА АЙТОС

 

ПОКАНА

за участие в информационни събития

по проект № BG06RDNP001-19.610-0090

 

            Сдружение "Местна инициативна група - Айтос",

            Кани всички  заинтересовани страни да вземат участие в предстоящата информационна кампания (еднодневни обучения, информационни срещи/семинари, информационни конференции и консултиране на местната общност) във връзка с изпълнение  на  проект № BG06RDNP001-19.610-0090 "Проект за изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос"", Административен договор № BG06RDNP001-19.610-0090-C01/РД 50-121 от 05.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
   Целта на информационната кампания е да се популяризира процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на "Местна инициативна група - Айтос". Да се запознае местното население с възможностите за многофондово финансиране по различните Оперативни програми и насърчаване на всички заинтересовани страни да се включат в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос".
   Началото на информационната кампания ще бъде поставено на 03.07.2023 г. с провеждането на еднодневна информационна конференция за запознаване на местната общност със стартиране на проекта, неговите цели, възможности и визия.

         

През първата седмица на месец юли ще се проведат следните събития:

ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА ЗА ПЕРИОДА 03.07.2023 г. - 09.07.2023 г.:

 

 

 

Описание

Място

на провеждане

Дата

на провеждане

Час

1

Провеждане на еднодневна информационна конференция

гр.Айтос,

ул. "Цар Освободител" № 3, Заседателна зала на Общински съвет - гр. Айтос

03.07.2023 г.

13:00 часа

 

2

 

 

Провеждане на обучение на местни лидери и заинтересовани страни (Обучение 2)

гр.Айтос,

Посетителски център, находящ се в Етнографски комплекс "Генгер"

05.07.2023 г.

9:00 часа

3

Провеждане на обучение на местни лидери и заинтересовани страни (Обучение 1)

с. Тополица,

Младежки дом към

Кметство с.Тополица

06.07.2023 г.

9:00 часа

с. Мъглен,

Народно читалище

"Пробуда-1929 г."

06.07.2023 г.

9:00 часа

 

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО АКТИВНО УЧАСТИЕ!

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:  

 

  • Офис на СНЦ "МИГ-Айтос", град Айтос, ул.”Васил Левски” № 2
  • e-mail: mig_aytos@abv.bg
  • електронен адрес: www.mig-aytos.com
  • телефони: 0882461304; 0885066293

 

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с Административен договор № BG06RDNP001-19.610-0090-C01/РД 50-121 от 05.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.”Васил Левски” № 2

www.mig-aytos.com; моб.тел. +359 886 881 212 ; e-mail: mig_aytos@abv.bg

Галерия