В рамките на три дни, на 20, 21 и 22 март т.г. СНЦ „МИГ – Айтос проведе две работни срещи и второ обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие, която разработва в момента.

В рамките на три дни, на 20, 21 и 22 март...

Покана за участие в Обществено обсъждане

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19...

Покана за участие в Работни срещи

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“...

Повече идеи и проекти от бизнеса и НПО, иска МИГ- Айтос

Публичният сектор най-активен при изготвянето на Стратегиятаза местно развитие

Покана за участие в Обществено обсъждане на 29.02.2016 г.

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“...

МИГ - Айтос: Добре е, проектите да бъдат със среден бюджет от 80-100 хил. лв.

В изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.”, СНЦ „МИГ - Айтос” проведе две работни срещи на 16 и 17 февруари т.г.

МИГ-Айтос проучва потребностите на местната общност

В изпълнение на договор със СНЦ «Местна инициативна група – Айтос» се провежда «Проучване и анализ за идентифициране на заинтересованите страни от разработване и изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – съвпадаща с административните граници на община Айтос, и за установяване на техните потребности»...

Покана за за участие в Работни срещи

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“...

МИГ търси идеи и подкрепа в Тополица

Информационен семинар и конференция събраха кметове от съседни села...

МИГ - Айтос: Айтозлии имат изключителния шанс да финансират идеите си

На 20 януари, в Заседателната зала на Община Айтос се проведе първият информационен семинар на СНЦ "МИГ - Айтос" във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020.