Уведомление

 Уведомление за инвестиционно предложение от СНЦ „Местна инициативна група – Айтос“ уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: Проект „Спортни лагери на територията на МИГ „Айтос“, МИГ „Напока Поролисум“, МИГ "Лидер Бистрица-Насад" и МИГ "Лунка Жоаса и Сиретулуи".

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата на Интернет страница на МИГ – Айтос - https://mig-aytos.com/ , всеки работен ден в периода от 31.10.2022 г. до 14.11.2022 г., в офиса на СНЦ МИГ - Айтос, ул. “ул. „Васил Левски“ № 2.
   
  Лице за контакт: Марияна Саваклиева – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Айтос“, тел. 0882 46 13 04