ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АЙТОС

 

   В края на месец октомври 2021 година  „Местна инициативна група –Айтос“ подписа два нови договора  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проектите са финансирани по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Проектът на „Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Василена Чаушева“ с наименование Преустройство и промяна предназначението на самостоятелно жилище в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина в УПИ VI-78, кв.166 по плана на гр. Айтос, Община Айтос” предвижда въвеждането на нови медицински услуги в лечебното заведение

Основните цели на проекта са:

  • Модернизиране на лечебното заведение за първична помощ по дентална медицина;
  • Повишаване на качеството на денталните медицински услуги ;
  • Разширяване на обхвата и прецизността на профилактичните, диагностичните и лечебни дейности ;
  • Подобряване на конкурентоспособността

Инвестиционната подкрепа включва строително-монтажни работи за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелно жилище в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина в гр. Айтос, както и закупуване на специализирано медицинско оборудване и обзавеждане, предназначено за разширяване на обхвата и подобряване на качеството на денталните медицински услуги.

Дейностите по проекта са на стойност 122 242,02  лева и трябва да бъдат извършени  до  36 месеца.

 

                                   

Снимки на помещението, гр.Айтос

Проектът "Закупуване на специализирана медицинска техника за кабинет на доктор-гинеколог" е на „СЕ БЕ ГИН - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА“ ЕООД и предвижда закупуване на Ехографски апарат с обемно сканиране в реално време.              

В района на МИГ-Айтос живеят много жени, които имат нужда от специфични гинекологични медицински нужди. С нарастващият темп на репродуктивните проблеми на населението и намалялата раждаемост, закупуването на такава техника е от изключителна важност за населението на територията.
Общият размер на инвестициите е на стойност 103 900.00 лева. Безвъзмездната финансова помощ е  51 950.00 лева. Останалите 50% ще бъдат осигурени от бенефициента.Дружеството планира да създаде и едно ново работно място в рамките на проекта.

                                       

Целите на проектните  предложения са обвързани и допринасят за постигане на целите на Стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ-Айтос и по-специално на: Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението; Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.
 Диверсификацията на икономиката като част от интегрираното и устойчиво развитие на селския район е най-тясно свързана с подкрепа на местното предприемачество и повишаване на капацитета на местните общности, като целта е не само осигуряването на алтернативни занимания извън земеделието, но и развитие на бизнес-умения, създаване на малки фирми и предприятия. В този смисъл мярката 6.4.1 отговаря в  най-голяма степен и на спецификата на подхода ВОМР.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016г. по подмярка 19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

 

 

.

 

 

 

Галерия