СТАРТИРАТ ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-АЙТОС“

През месец ноември 2021 година „Местна инициативна група –Айтос“ подписа още два Административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти, финансирани по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „ДЖИ ЕС КАР” ООД чрез закупуване на оборудване за автосервизна дейност и автомивка“ включва инвестиционна подкрепа за доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване, позволяващо извършването на широка гама от висококачествени дейности по техническо обслужване и ремонт на автомобили в действащия в гр. Айтос сервиз на дружеството. Закупеното оборудване ще позволи да се постигне високо качество на обслужване, чрез прецизност и механизиране на голяма част от ремонтните дейности. Реализацията на проекта ще е от пряка и непосредствена полза за собствениците на леки и лекотоварни автомобили от територията на „Местна инициативна група-Айтос“.

Предстои да бъде проведена процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за автосервиз и автомивка при спазване на изискванията на ПМС 160 от 2016 г.

                                                      Радослава Автанска, управител на ДЖИ ЕС КАР” ООД       

 

С изпълнението на проекта ще се оптимизират производствените процеси и ще се повиши конкурентоспособността на дружеството. Дейностите по проекта трябва да приключат в срок до 24 месеца.Общата стойност на проекта е 82 099.10 лева., а безвъзмездната финансова помощ е 61 574.33 лева.

Проектът „Оптимизиране на производствения процес в „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН” ЕООД чрез закупуване на CNC НЕСТИНГ МАШИНA“ е насочен към инвестиции в мебелното производство. Предвижда се закупуването на нов материален актив за действащ към момента обект за производство и ремонт на мебели - CNC НЕСТИНГ МАШИНA. Чрез закупуването и внедряването на това съвременно оборудване за разкрояване на дървесно – плочести материали ще се оптимизира производствения процес и повиши производителността в „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН” ЕООД. Основният производствен процес, който ще се извършва с новопридобитото оборудване (CNC нестинг машина) е механичното прорязване на плочите на мебелните детайли с помощта на челен фрезер. Съпътстващите процеси са свързани с операции по транспортиране и зареждане на плочите в машината, изготвянето на схеми за разкрояване, програмирането (настройката) на машината, стафирането (подреждането) на разкроените детайли. Планираната инвестиция ще се  извърши в съществуващия  обект на фирмата, разположен в с. Лясково, общ.Айтос.

Проектът има следните цели:

  • Модернизиране на мебелното предприятие и повишаване на производителността;
  • Повишаване на качеството на продукцията ;
  • Подобряване на конкурентоспособността на предприятието и разширяване на пазарния дял;

Дейности по проекта включват:

  • Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик;
  • Доставка и монтаж на CNC НЕСТИНГ МАШИНA;
  • Отчитане на проекта

Дейностите по проекта са на стойност 41 274.30 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 30 955.73 лева.

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в най-висока степен води до създаване на нови работни места, което ще окаже положителен ефект за намаляване на негативните последици от увеличената безработица вследствие на неблагоприятната икономическа конюктура в резултат на разпространението на COVID 19. Една от основните цели на стратегията на МИГ-Айтос е именно създаване на нови работни места и намаляване на бедността, чрез подпомагане на инвестиции за развитие на неземеделски бизнес.

През 2021 година изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Айтос“ навлезе в най - решителната си и динамична фаза. Подписани са общо 8 нови договори за изпълнение на проекти, като пет  от тях са в подкрепа на местния  бизнес. От началото на изпълнение на стратегията, подписаните договори са дванадесет.

Пандемията от COVID-19 доведе до внезапна и дълбока рецесия в България. В такива моменти ясно се вижда ключовата ролята на „Местна инициативна група-Айтос“ като партньор в подкрепа на местния бизнес, публичния и неправителствения сектор. Финансовата подкрепа чрез местната стратегия, особено в условията на криза, придобива още по-значимо въздействие за намаляване на бедността и стимулиране на местното икономическото развитие.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016г. по подмярка 19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Галерия