Архив 2021

От 12.05.2021 г. започва Трети прием на проектни предложения  по процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос–Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос

От 04.06.2020 г. започва прием на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с код в ИУСН - BG06RDNP001-19.334  МИГ-Айтос, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура с първи краен срок, от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Айтос“ с начална дата за подаване на проектните предложения: 04.06.2020 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 22.07.2020 г., до 17.00 часа

От 04.05.2020 г. започва ВТОРИ прием на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с код в ИУСН - BG06RDNP001-19.331  МИГ-Айтос, Мярка 4.2.1„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с втори краен срок, от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Айтос“
Начална дата за подаване на проектните предложения: 04.05.2020 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 09.06.2020 г., до 17.00 часа

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Айтос“ , ПРСР 2014-2020


Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и препоръките на Националния оперативен щаб, свързани с предотвратяване и ограничаване разпространението на COVID-19, Сдружение „Местна инициативна група – Айтос, считано от  17 март 2020 г., до второ нареждане, ще работи в следния режим...

От 01.03.2020 г. започва ВТОРИ прием на проекти по мярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос“ с КОД в ИСУН BG06RDNP001-19.270 МИГ- Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"  

Съобщение за прием по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.333 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.1.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”  

Съобщение за Втори прием на проектни предложения  по процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос–Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос

Съобщение за прием на проекти по  П роцедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.331 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.2.1 " Инвестиции     в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“   към Стратегията за ВОМР на "МИГ - Айтос"


СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.333 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.1.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

 

Съобщение за прием на проекти по мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос“

Съобщения за обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 4.2.1 - 14.10.2019 г.
Обществено обсъждане 4.2.1 - 14.10.2019 г.
Документи по мярка 4.2.1

 

Обществено обсъждане - проект на насоки

    Покана информационна среща 23.07.2019 г.

Документи по мярка 7.2
Обяваване на прием по мярка 7_2  01.07.2019 г.

Покана за свикване на общо събрание  31.05.2019 Г.

Важно : Покана за избор на външни оценители ! виж тук 

На 07.12.2015 г. бе подписан Договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 895, 75 лева по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), между Министерство на земеделието и храните, ДФ „Земеделие” – РА и СНЦ „Местна инициативна група – Айтос”.

Подготовката на стратегията за Водено от общностите местно развитие е ключов етап в изпълнението на проекта.

Изготвянето  на стратегията за Водено от общностите местно развитие включва следните ОСНОВНИ СТЪПКИ:

- Подготовка и провеждане на информационни кампании за възможностите и ползите от наличието на МИГ на територията на общината и помощта която тя може да окаже на местните общности;

- Подготовка и провеждане на информационни срещи, семинари и конференции за възможностите за подпомагане на местните общности чрез СМР на МИГ Айтос през ПРСР 2014-2020 г.

- Провеждане на социологическо проучване, с цел да се установят силните и слабите страни на територията; потребностите от финансиране по ПРСР 2014-2020 г.; инвестиционните намерения; организационния и финансов капацитет за реализиране на проекти; информационните нужди; нагласите и доверието към принципите и правилата на подхода ЛИДЕР;

- Преглед на основните нормативни, законови и стратегически документи и Плана за развитие на община Айтос и Югоизточен район;

- Изготвяне на социално-икономически анализ, чрез събиране и обработване на  първична статистическа информация за територията на община Айтос, позволяващ оценка на наличните ресурси и анализ на социално-икономическите тенденции;

- Провеждане на срещи по населените места с цел запознаване с подхода ЛИДЕР и ПРСР 2014-2020 г.; предизвикване на дискусии (форуми) за разработване на СМР; идентифициране и мотивиране на ключови представители на местната общност за участие във форумите; генериране на инвестиционни и проектни намерения;

- Обучаване и изграждане на капацитет за прилагане на подхода ЛИДЕР за екипа и местни лидери;

- Провеждане на съпътстваща публична информационна кампания за популяризиране на Стратегията за местно развитие и мобилизиране на местната общност за участие в процеса на разработване;

- Провеждане на срещи за представяне и обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР;

- Разработване на стратегия за ВОМР, според указанията и процедурите на МЗХ;

- Провеждане на Общо събрание на МИГ за приемане на СМР

- Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местн

Файлове