Покана

Пътят на общността

График работни срещи и обучения 2022 г.

Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение от СНЦ „Местна инициативна група – Айтос“

Изложение на продукти от МИГ

На 3 и 4 октомври за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в центъра на град Ямбол, като те ще имат възможност да продават своите продукти. Паралелно с това ще се проведе и форум относно местните продукти и насърчаването на тяхното производство и популрязиране.

От 17.02.2022 г. започва Първи прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020

От 17.02.2022 г. започва Първи прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.536 МИГ-Айтос–Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос.

30 ГОДИНИ ЛИДЕР/ВОМР

На 15 март 1991 г. Комисията на Европейската общност, действайки в съответствие с член 11 от Регламент (ЕИО) № 4253/88 (Официален вестник № L 374 от 31.12.1988 г.) реши да създаде инициативата LEADER (ЛИДЕР – настоящия подход ВОМР), която да служи като модел за териториално развитие. Инициативата е предназначена да създаде мрежа от местни групи за действие за развитие на селските райони, които се радват на значителна степен на гъвкавост при изпълнението на местно ниво на инициативите, финансирани от национални глобални безвъзмездни средства. Това е допълнение към мерките за местно развитие, да се намерят иновативни решения, които да служат като модел за развитие на всички селски райони и да осигурят максимална интеграция между секторните мерки.

СТАРТИРАТ ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-АЙТОС“

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „ДЖИ ЕС КАР” ООД чрез закупуване на оборудване за автосервизна дейност и автомивка“ включва инвестиционна подкрепа за доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване, позволяващо извършването на широка гама от висококачествени дейности по техническо обслужване и ремонт на автомобили в действащия в гр. Айтос сервиз на дружеството.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - АЙТОС

Проектът на „Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Василена Чаушева“ с наименование “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелно жилище в амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина в УПИ VI-78, кв.166 по плана на гр. Айтос, Община Айтос” предвижда въвеждането на нови медицински услуги в лечебното заведение.

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2

Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос“, ПРСР 2014-2020

МИГ –АЙТОС ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОПУЛЯРИЗИРА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОРЕДИЦА ОТ ОБУЧЕНИЯ

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на Споразумение № РД50-146/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група - Айтос“ проведе поредица от два цикъла на обучение, насочени към развитие капацитета на местните общности.