Покана за участие в информационни конференции

Покана за участие в информационни конференции по проект № BG06RDNP001-19.610-0090

ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА АЙТОС

Уведомява всички заинтересовани страни, че обявената за провеждане еднодневна информационна конференция за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос" на 16.08.2023 г. от 13:00 часа в гр.Айтос се отменя.

ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА АЙТОС

Сдружение "Местна инициативна група - Айтос", Уведомява всички заинтересовани страни, че обявената за провеждане еднодневна информационна конференция за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос" на 28.07.2023 г. в гр.Айтос се отменя.

Покана за участие в информационни срещи/семинари по проект № BG06RDNP001-19.610-0090

Кани всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите информационни срещи/семинари във връзка с изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0090 "Проект за изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос""...

Покана за участие в информационни събития по проект № BG06RDNP001-19.610-0090

Сдружение "Местна инициативна група - Айтос", Кани всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящата информационна кампания (еднодневни обучения, информационни срещи/семинари, информационни конференции и консултиране на местната общност) във връзка с изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0090 "Проект за изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос"",

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.,

Във връзка със стартирането на програмен период 2023 - 2027 г. Сдружение "Местна инициативна група - Айтос" кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Покана

Пътят на общността

График работни срещи и обучения 2022 г.

Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение от СНЦ „Местна инициативна група – Айтос“

Изложение на продукти от МИГ

На 3 и 4 октомври за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в центъра на град Ямбол, като те ще имат възможност да продават своите продукти. Паралелно с това ще се проведе и форум относно местните продукти и насърчаването на тяхното производство и популрязиране.