Обява по мярка 6.4.1

От 26.04.2024 г. до 04.06.2024 г., 23.59 часа, започва прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН2020 - BG06RDNP001-19.824 МИГ АЙТОС-МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Обява по мярка 7.2

От 25.04.2024 г. до 28.05.2024 г., 23.59 часа, започва прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН2020 BG06RDNP001-19.821 МИГ АЙТОС-МЯРКА 7.2

Обява по мярка 7.5

От 25.04.2024 г. до 28.05.2024 г., 23.59 часа, започва прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН2020 BG06RDNP001-19.823 МИГ-АЙТОС - МЯРКА 7.5

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 6.4.1

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 6.4.1

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Марка 7.5

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 7.5

СНЦ „Местна инициативна група - Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 7.2

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 7.2

Покана за участие в информационни конференции

Покана за участие в информационни конференции по проект № BG06RDNP001-19.610-0090

ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА АЙТОС

Уведомява всички заинтересовани страни, че обявената за провеждане еднодневна информационна конференция за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос" на 16.08.2023 г. от 13:00 часа в гр.Айтос се отменя.

ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА АЙТОС

Сдружение "Местна инициативна група - Айтос", Уведомява всички заинтересовани страни, че обявената за провеждане еднодневна информационна конференция за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос" на 28.07.2023 г. в гр.Айтос се отменя.

Покана за участие в информационни срещи/семинари по проект № BG06RDNP001-19.610-0090

Кани всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите информационни срещи/семинари във връзка с изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0090 "Проект за изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос""...