МИГ – Айтос сключи пореден договор за финансиране на проект към стратегията за ВОМР

На 12 април  2021 г. МИГ –Айтос сключи пореден седми договор на сдружението за финансиране на проекти към стратегията за ВОМР. Това е втори договор по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Проекта е на „КОСТОВИ ГРУП“ ООД и е с наименование „Закупуване на машини за производство на бисквити“. Сумата на безвъзмездната финансова помощ е в размер 139 987.50лева и представлява 70 % -ов грант от стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос.

С реализирането на проекта дружеството ще модернизира и оптимизира производствената дейност си посредством внедряване на нови, модерни високотехнологични и енергоефективни машини за производство на бисквити. Внедряването в производството на съвременно оборудване, ще доведе до намаляването на себестойността на крайната продукция, подобряване на производствените процеси и съкращаване на сроковете за производство на сладкарски изделия, подобряване ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.Целта на дружеството е да въведе в експлоатация нова производствена линия, с която да разшири своето портфолио и продуктовата гама от сладкарски изделия.Щe бъдат създадени и 5 (пет) нови работни места.

Проекта ще има принос в постигането на Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението, •Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.

Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месеца.