Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.2

                       

                             

Обява за обществено обсъждане

на проект на Насоки по Мярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Айтос“, ПРСР 2014-2020

 

Дата на откриване

10.11.2021 г.

Дата на приключване

20.11.2021 г. , 23.59 ч.

 

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG06RDNP001-19.536 мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с няколко крайни срока от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.  Същите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на  660 164, 45 лева.

В проекта на Административен договор и Условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения, възражения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 10 ноември  2021 год. до 20 ноември  2021 год., 23.59 ч. (включително) в ИСУН2020 https://eumis2020.government.bg.(под-модул „За обществено обсъждане”) и на следната електронна поща:  mig_aytos@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (е-mail) или приложени към него в отделен файл във формат „dос”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от проекта на      Насоки за кандидатстване.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Проектът на документи по процедурата може да изтеглите от тук :

     Обява за прием на проектни предложения мярка 7.2 МИГ-Айтос – 2022г.
     Условия за кандидатстване мярка 7.2  МИГ-Айтос – 2022 г.
     Документи към условията за кандидатстване мярка 7.2 МИГ-Айтос - 2022г.
     Условия за изпълнение мярка 7.2  МИГ-Айтос – 2022 г.
     Документи към условията за изпълнение мярка 7.2  МИГ-Айтос – 2022 г.

 

 

 

 

            

Галерия