МИГ-Айтос сключи договор и по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР

На 04 март 2021 г. СНЦ „МИГ – Айтос“  сключи договор по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Това е третият пореден сключен договор между Община Айтос и МИГ-Айтос за финансиране на проекти към Стратегията за ВОМР.

Проекта на Община Айтос е с наименование„Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център“. Стойността му възлиза на 194 250 лв. и е със 100 % -ова безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за ВОМР на МИГ - Айтос.

Основната цел на проектното предложение е обновяване на туристическата инфраструктура на територията на община Айтос, чрез изграждане на туристически Посетителски център, който ще допринесе за развитие на устойчив туризъм, увеличаване на ползите от туризма и разнообразяване на туристическото предлагане. Центърът ще бъде фокусна точка за туристическа информация и място за провеждане на туристически атракции – изложения и демонстрации на местни занаяти, обичаи, кулинария и фолклор.

 

Специфични цели:

1.Вътрешно преустройство и реконструкция на съществуваща сграда и превръщането и в Посетителски център;

2. Подобряване на материално-техническата база в областта на туризма;

3. Популяризиране на културно-историческото наследство и природните забележителности в община Айтос;

4. Устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на местните ресурси.

Основни дейности, които се предвиждат при изпълнение на проекта са:

  • Изпълнение на строително-монтажни работи на проект „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център”
  • Осъществяване на независим строителен надзор;
  • Доставка и монтаж на оборудване

Изграждането на Посетителски център е важна стъпка в развитието на интегриран селски туризъм на територията на Община Айтос, който ще съчетае по един нов и интерактивен начин презентацията на местните природни, културни, исторически, кулинарни и др. ресурси с активното участие на местните общности (занаятчии, хотелиери, художници, фолклорни ансамбли, еколози и др.).

Проекта ще има принос в постигането на Приоритет 2: Подобряване и развитие на жизнената среда и качеството на живот и интегрирано, устойчиво и ефективно оползотворяване на природно-културните ресурси на територията на МИГ – Айтос, Специфична цел 2.2: Устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на местните ресурси от Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос.

Изпълнението на проекта трябва да приключи  до 30.06.2023 г.