МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- АЙТОС ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На 19.05.2021 год. „Местна инициативна група –Айтос“ проведе в Заседателната зала на Общински съвет Айтос, при спазване на противоепидемичните мерки, публично обсъждане на Проекта на промени в  действаща Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), изпълнявана в съответствие със  Споразумение № РД 50-146 от 21.10.2016 г. по ПРСР в периода  2014-2020г.

Промените се налагат в изпълнение на единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняваната стратегия с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

С цел информирани на всички заинтересовани страни - граждани, бизнес, Община Айтос, читалища, НПО и други,проектът на промени в СВОМР е публикуван на сайта на МИГ-Айтос http://www.mig-aytos.com  и на сайта Община Айтос www.aytos.bg.

На всички заинтересова лица на територията на МИГ-Айтос е дадена възможност за  писмено изразяване на становища, мнения, предложения на електронната поща на МИГ-Айтос mig_aytos@abv.bg, както и в офиса  на организацията,, гр. Айтос, ул. „Васил Левски 2“.

В обсъждането се включиха представители на община Айтос, читалища, граждани, бизнеса и местни медии.

Г-жа Георгиева, изпълнителен директор на МИГ-Айтос направи представяне на проекта на промени в СВОМР, контекста на неговото изготвяне, основни акценти, обосновка и мотиви. Допълнителни финансови средства в размер на 799 000 лева се насочват за проекти по две от мерките от стратегията. Това са мярка  6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Основните мотиви за това предложение са извършения обстоен анализ на изпълнението на СВОМР и  заявения висок интерес на местните общности към тези мерки.

Г-жа Георгиева  съобщи и , че към днешна дата чрез СВОМР на територията на община Айтос се изпълняват проекти на стойност над 2 200 000 лева, като размера на безвъзмездната финансова помощ  е малко над 1 500 000 лева.

Галерия