МИГ –АЙТОС ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОПУЛЯРИЗИРА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОРЕДИЦА ОТ ОБУЧЕНИЯ

 В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на Споразумение № РД50-146/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група - Айтос“ проведе поредица от два цикъла на обучение, насочени към развитие капацитета на местните общности.

Първият цикъл, насочен към местните лидери от стопанския, нестопанския и публичния сектор, включи четири еднодневни обучения на тема: „Иновативни модели за активиране на  участието на социално- уязвимите групи в процеса на прилагане на СВОМР". По време на обученията месните лидери от територията на МИГ-Айтос се запознаха с иновативни модели и интерактивни техники за работа със социално-уязвимите групи на територията на МИГ-Айтос, с фокус върху иновативните начини, по които ВОМР  насърчава социалното приобщаване, и как може да бъде направено това на практика, като се отбелязват разнообразните социални предизвикателства - маргинализираните групи (роми и др. етнически малцинства), застаряващото население и  хората с увреждания.

В обхвата на обучението бяха включени следните теми:

  • Напредък в изпълнението на СВОМР на МИГ-Айтос;
  • Подходът ЛИДЕР/ВОМР - инструмент за развитие на селските райони;
  • Иновативни  модели и практики  - Центрове за комплексни услуги;
  • Европейски подходи за директна подкрепа  на социално уязвими групи;  
  • Добри практики от България за насърчаване на активния живот на възрастните хора;
  • Стратегията за ВОМР - възможности за финансиране на местни проекти за развитие на територията

Участниците обмениха идеи и добри локални практики за подобряване работата със социално- уязвимите групи, както предприемане на конструктивни инициативи в тази насока.

Актуалността на темата, свързана със социалното приобщаване е от ключово значение за даване възможност на общностите да определят проактивно своите нужди и да идентифицират възможни решения въз основа на местните специфики. Приобщаващите селски общности гарантират, че възможно най-много хора ще имат право на глас в решенията, засягащи техния район, и ще са в състояние да участват в колективни действия. Подходите отдолу-нагоре като LEADER/вомр са един от начините, по които ПРСР могат да помогнат за изграждане на взаимоотношения и доверие, отговорност и капацитет в общността, като се включват хора от всички възрасти с различен опит, и могат да помогнат за успешни инвестиции в съоръжения, услуги.

Вторият цикъл включи три еднодневни обучения за бенефициенти, местни лидери на тема „Най - често допускани грешки в процеса на изпълнение на проекти. Финансови корекции".

Обученията са проведоха в гр. Айтос на 24 август, 24 и 28 септември 2021 год. и бяха  насочени към предотвратяване на допускането на грешки и процеса на техническото  и финансовото  изпълнението и отчитането на проекти, финансирани със средства от ЕЗФСР както и минимизиране на рисковете, свързани с налагането на финансови корекции. Предмет на разглеждане бяха:

  • Новото ръководства за изпълнение на проекти по ПРСР 2014-2020;
  • Грешки, които водят до намаляване на финансовата помощ или частичното й или пълно възстановяване
  • Грешки при възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от Стратегията за ВОМР по реда на Закона за обществените поръчки и по ПМС 160
  • Финансови корекции. Видове нередности. Определяне на финансовата корекция.

В хода на обученията бяха разгледани множество примери и казуси по темата. Обученията допринесоха за повишаване капацитета на бенефициентите/местните лидери  по отношение на техническото и финансово изпълнение на  проекти по Стратегията за ВОМР на МИГ- Айтос в съответствие със законовите изисквания и указанията на УО на ПРСР и ДФЗ.

Снимки от проведените обучения:

 

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016г. по подмярка 19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Галерия