МИГ Айтос с още един подписан договор с местна фирма

Сдружение „Местна инициативна група - Айтос“, представлявано от Председателя на УС Стоян Стоянов и „ДЮЛГЕР ГРУП“ ООД, представлявано от Сейдар Зекерие, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът се осъществява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG06RDNP001-19.270 - Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Финансовата помощ се предоставя за реализиране на проект „Пускане в експлоатация на цех за производство на мебели“.  Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 75%. Одобрените за финансиране разходи са за създаване на високо технологичен цех за производство на мебели от масивно дърво.

 

Галерия