НОВ ФИНАНСИРАН ПРОЕКТ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ – АЙТОС“ В НАЧАЛОТО НА 2021 ГОДИНА

СНЦ „МИГ-Айтос“ стартира новата 2021 година с нов одобрен проект за финансиране от Стратегията за ВОМР по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 26 януари 2021 г., председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Айтос“ Стоян Стоянов и Васил Едрев – кмет на община Айтос, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос” на община Айтос. Проектът е финансиран по мярка Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (втори  прием). Одобрената безвъзмездната финансова помощ е 100% и е в размер на  390 517.84 лева.

Целта на проекта е да се осигури по-достъпна среда за физическото възпитание и спорт за всички възрастови групи, чрез благоустрояване и реновация на съществуваща спортна зала към спортен комплекс "Крум Делчев" - гр. Айтос . Дейностите по проекта трябва да приключат на 30 юни 2023 година.                 

Чрез финансирането на проекти от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, Местна инициативна група – Айтос, реално приближава помощта от ЕС до местните общности, до земеделския и неземеделски бизнес, до публичния и гражданския сектор. Чрез подкрепата на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. европейски средства ще подпомогнат местното развитие на базата на реалните потребности на територията на община Айтос.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-146/21.20.2016 на Сдружение „Местна инициативна група – Айтос“. Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ – Айтос и по никакъв начин не може да се приема, че публикацията отразява официално становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР.