Документи по мярка 4.2.1 - Втори прием

От 04.05.2020 г. започва ВТОРИ прием на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с код в ИУСН - BG06RDNP001-19.331  МИГ-Айтос, Мярка 4.2.1„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с втори краен срок, от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Айтос“ 

Начална дата за подаване на проектните предложения: 04.05.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 09.06.2020 г., до 17.00 часа

Файлове