Съобщения за обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 4.2.1

Съобщение за обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.331 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

  • Обява по мярка 4.2.1
  • Условия за кандидатстване по мярка 4.2.1
  • Документи към Условията за кандидатстване по мярка4.2.1
  • Условия за изпълнение по мярка 4.2.1
  • Документи към Условията за изпълнение по мярка 4.2.1

Файлове