Начална страница

 

Обществено обсъждане - проект на насоки

    Покана информационна среща 23.07.2019 г.

Документи по мярка 7.2
Обяваване на прием по мярка 7_2  01.07.2019 г.

Покана за свикване на общо събрание  31.05.2019 Г.

Важно : Покана за избор на външни оценители ! виж тук 

На 07.12.2015 г. бе подписан Договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 895, 75 лева по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), между Министерство на земеделието и храните, ДФ „Земеделие” – РА и СНЦ „Местна инициативна група – Айтос”.

Подготовката на стратегията за Водено от общностите местно развитие е ключов етап в изпълнението на проекта.

Изготвянето  на стратегията за Водено от общностите местно развитие включва следните ОСНОВНИ СТЪПКИ:

- Подготовка и провеждане на информационни кампании за възможностите и ползите от наличието на МИГ на територията на общината и помощта която тя може да окаже на местните общности;

- Подготовка и провеждане на информационни срещи, семинари и конференции за възможностите за подпомагане на местните общности чрез СМР на МИГ Айтос през ПРСР 2014-2020 г.

- Провеждане на социологическо проучване, с цел да се установят силните и слабите страни на територията; потребностите от финансиране по ПРСР 2014-2020 г.; инвестиционните намерения; организационния и финансов капацитет за реализиране на проекти; информационните нужди; нагласите и доверието към принципите и правилата на подхода ЛИДЕР;

- Преглед на основните нормативни, законови и стратегически документи и Плана за развитие на община Айтос и Югоизточен район;

- Изготвяне на социално-икономически анализ, чрез събиране и обработване на  първична статистическа информация за територията на община Айтос, позволяващ оценка на наличните ресурси и анализ на социално-икономическите тенденции;

- Провеждане на срещи по населените места с цел запознаване с подхода ЛИДЕР и ПРСР 2014-2020 г.; предизвикване на дискусии (форуми) за разработване на СМР; идентифициране и мотивиране на ключови представители на местната общност за участие във форумите; генериране на инвестиционни и проектни намерения;

- Обучаване и изграждане на капацитет за прилагане на подхода ЛИДЕР за екипа и местни лидери;

- Провеждане на съпътстваща публична информационна кампания за популяризиране на Стратегията за местно развитие и мобилизиране на местната общност за участие в процеса на разработване;

- Провеждане на срещи за представяне и обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР;

- Разработване на стратегия за ВОМР, според указанията и процедурите на МЗХ;

- Провеждане на Общо събрание на МИГ за приемане на СМР

- Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните.

Обществено обсъждане - проект на насоки

Обществено обсъждане

СНЦ „Местна инициативна група – Айтос “ представя за обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

На 09 и 10 август 2019 г. МИГ Айтос организира обучение на екипа и членовете на върховния колективен орган на тема : „Ролята на МИГ в процеса на изпълнението на проекти към Стратегията за ВОМР“ на МИГ- Айтос.

Място на провеждане: гр.Айтос, ул.“Паркова“ №56, Комплекс „Славеите“, от 10.30 часа.

Информационна среща

Информационна среща на тема „ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, се проведе на 23 юли 2019 г. в Заседателната зала на Община Айтос. На срещата, организирана от екипа на МИГ-Айтос, лектор беше г-н Георги Митев, експерт с богат опит в прилагането на подхода ЛИДЕР.

Покана за свикване на общо събрание

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружение „Местна инициативна група – Айтос”. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден, от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.