Съобщение за прием по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.333 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.1.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.333 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.1.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Съобщение за прием на проекти по мярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос“

CНЦ “МИГ – АЙТОС” обява прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 година, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Съобщения за обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 4.2.1

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.331 МИГ АЙТОС-МЯРКА 4.2.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Обществено обсъждане - проект на насоки

Обществено обсъждане

СНЦ „Местна инициативна група – Айтос “ представя за обсъждане проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

На 09 и 10 август 2019 г. МИГ Айтос организира обучение на екипа и членовете на върховния колективен орган на тема : „Ролята на МИГ в процеса на изпълнението на проекти към Стратегията за ВОМР“ на МИГ- Айтос.

Място на провеждане: гр.Айтос, ул.“Паркова“ №56, Комплекс „Славеите“, от 10.30 часа.

Информационна среща

Информационна среща на тема „ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, се проведе на 23 юли 2019 г. в Заседателната зала на Община Айтос. На срещата, организирана от екипа на МИГ-Айтос, лектор беше г-н Георги Митев, експерт с богат опит в прилагането на подхода ЛИДЕР.

Покана за свикване на общо събрание

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружение „Местна инициативна група – Айтос”. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден, от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Обучение

На 24.02.2017 г. и 25.02.2017 г. /петък и събота/ от 09.00 часа, в офиса на СНЦ „МИГ - АЙТОС...

Покана

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Айтос”, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпълнение на изискванията на чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание насрочено за 18.03.2017 г. /събота/, от 9:00 часа...

Споразумение за изпълнение на СВОМР

Индикативен график за работна програма за 2017 г.

Във връзка с изпълнение на одобрена СВОМР на СНЦ „ МИГ АЙТОС “...

Обучение на екипа на МИГ Айтос

На 02.12.2016 и 03.12.2016 г. в офиса на МИГ Айтос ще бъде проведено обучение на екипа на МИГ Айтос, членове на УС и ОС на МИГ Айтос.

Бойко Борисов връчи на Председателя на МИГ-Айтос Стоян Стоянов споразумение за финансиране от 3 млн. лв.

Лично Министър председателят Бойко Борисов връчи на общинсикя съветник и Председател на Управителния съвет на МИГ-Айтос споразумението за предоставяне на финансова помощ от близо 3 млн. лв по Програмата за развитие на селските райони. Това стана на 2 ноември, на специална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет.

Покана за участие в обучения за местни лидери

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19...

Покана за участие в обучения за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...

Покана за участие в Обществено обсъждане

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...

Трета среща за консултиране с местната общност на СНЦ МИГ-Айтос

На 22.04.2016 г. в изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19...

Покана за участие в трета среща за консултиране с местната общност

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...

Трета работна среща на СНЦ МИГ-Айтос

На 08.04.2016 г. на Трета работна среща на СНЦ МИГ-Айтос и екипа по проекта беше представена презентация на подготвения анализ...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съгласно Решение на Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос”, гр. Айтос и в изпълнение на изискванията на Чл. 28. (1), изр.първо от Устава на сдружението се свиква Общото събрание на СНЦ при следния Дневен ред:

Покана за участие в Трета работна среща

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...

Кметовете на селата в проектна еуфория

Кметове и кметски наместници от община Айтос са в проектна еуфория. Пишат проекти за финансиране по ПРСР, във връзка с подготвяната от МИГ-Айтос Стратегия за местно развитие, която може да осигури 3 млн.лв за качествени проектни предложения в публичния, бизнес и НПО сектор.

В рамките на три дни, на 20, 21 и 22 март т.г. СНЦ „МИГ – Айтос проведе две работни срещи и второ обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие, която разработва в момента.

В рамките на три дни, на 20, 21 и 22 март...

Покана за участие в Обществено обсъждане

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19...

Покана за участие в Работни срещи

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“...

Повече идеи и проекти от бизнеса и НПО, иска МИГ- Айтос

Публичният сектор най-активен при изготвянето на Стратегиятаза местно развитие

Покана за участие в Обществено обсъждане на 29.02.2016 г.

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“...

МИГ - Айтос: Добре е, проектите да бъдат със среден бюджет от 80-100 хил. лв.

В изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.”, СНЦ „МИГ - Айтос” проведе две работни срещи на 16 и 17 февруари т.г.

МИГ-Айтос проучва потребностите на местната общност

В изпълнение на договор със СНЦ «Местна инициативна група – Айтос» се провежда «Проучване и анализ за идентифициране на заинтересованите страни от разработване и изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – съвпадаща с административните граници на община Айтос, и за установяване на техните потребности»...

Покана за за участие в Работни срещи

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“...

МИГ търси идеи и подкрепа в Тополица

Информационен семинар и конференция събраха кметове от съседни села...

МИГ - Айтос: Айтозлии имат изключителния шанс да финансират идеите си

На 20 януари, в Заседателната зала на Община Айтос се проведе първият информационен семинар на СНЦ "МИГ - Айтос" във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020.

За седмица, три информационни срещи на МИГ в Айтос и селата

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „ Водено от Общностите Местно развитие “ ...

МИГ-Айтос стартира информационна кампания за изготвяне на Стратегия за местно развитие

До края на януари - информационни, срещи, конференции и семинари...

Покана за участие в информационни срещи

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности “...

Покана за участие в Информационни Конференции

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.”

Покана за участие в Информационни Семинари

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.