ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА АЙТОС 

ВАЖНО!

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА АЙТОС

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

            Сдружение "Местна инициативна група - Айтос",

            Уведомява всички  заинтересовани страни, че обявената за провеждане еднодневна информационна конференция за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос" на 16.08.2023 г. от 13:00 часа в гр.Айтос се отменя.

             Новата дата за провеждане на информационната конференция ще бъде обявена на електронния адрес на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос": www.mig-aytos.com.

           

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:  

 

·         Офис на СНЦ "МИГ-Айтос", град Айтос, ул.”Васил Левски” № 2

·         e-mail: mig_aytos@abv.bg

·         електронен адрес: www.mig-aytos.com

·         телефони: 0882461304; 0885066293

 

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с Административен договор № BG06RDNP001-19.610-0090-C01/РД 50-121 от 05.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.”Васил Левски” № 2

www.mig-aytos.com; моб.тел. +359 886 881 212 ; e-m

Галерия