СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 6.4.1

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” - виж тук от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Дата на откриване

    21.03.2024 г.

Дата на приключване

    27.03.2024 г., 23.59 ч.

 

Галерия