СНЦ „Местна инициативна група - Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 7.2

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”- виж тук от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

           

Дата на откриване

 14.03.2024 г.

Дата на приключване

 21.03.2024 г., 23.59 ч.

 

Галерия