ПРСР 2014-2020

                                                                                                                                             

Програма за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.)

Цели:

  • Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.
  • Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.
  • Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Приоритети:

  • Стимулиране на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор
  • Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаване на иновативните технологии и устойчиво управление на горите
  • Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и маркетинга на земеделски продукти, хуманно отношение към животните и управление на риска в стопанствата
  • Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързаните със селското и горско стопанство
  • Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор;
  • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони

Допълнителна информация относно Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 може да получите и на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/prsr