ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съгласно Решение на Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос”, гр. Айтос и в изпълнение на изискванията на Чл. 28. (1), изр.първо от Устава на сдружението се свиква Общото събрание на СНЦ при следния Дневен ред:

1. Отчет за дейността на СНЦ;

2. Изключване на членове на СНЦ

3. Освобождаване на членовете на УС и КС и избор на тяхно място на нови състави  на УС и на КС;

4. Приемане на промени в Устава на СНЦ;

5. Разглеждане и одобряване на Стратегия за местно развитие на МИГ – Айтос изготвена по проект по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.”

6. Разни.

Общото събрание на СНЦ ще се проведе от 09:00 часа на 14.05.2016г. в Заседателната зала на Общински съвет при Община Айтос, ул. „Цар Освободител” №3. Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.