Покана за участие в информационни срещи/семинари по проект № BG06RDNP001-19.610-0090


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА АЙТОС


ПОКАНА

за участие в информационни срещи/семинари

по проект № BG06RDNP001-19.610-0090

 

            Сдружение "Местна инициативна група - Айтос",

            Кани всички  заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите информационни срещи/семинари във връзка с изпълнение  на  проект № BG06RDNP001-19.610-0090 "Проект за изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос"", Административен договор № BG06RDNP001-19.610-0090-C01/РД 50-121 от 05.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

            Целта на информационните срещи/семинари е да се популяризира процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на "Местна инициативна група - Айтос". На срещите ще се информира местното население за етапите на подготовка на СВОМР, възможностите за включване на фондове от различните Европейски структурни и инвестиционни фондове, програми, съответните мерки и възможностите за участие на местната общност.

 

ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА ЗА ПЕРИОДА 10.07.2023 г. - 14.07.2023 г.:

 

 

 

Описание

Място

на провеждане

Дата

на провеждане

Час

1

Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар

гр.Айтос,

Посетителски център, находящ се в Етнографски комплекс "Генгер"

 

10.07.2023 г.

10:00 часа

 

2

 

 

Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар

 

с. Тополица,

Младежки дом към

Кметство с.Тополица

11.07.2023 г.

10:00 часа

3

Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар

Народно читалище „Кирил и Методий - 1929“, с. Пещерско

12.07.2023 г.

 

 

10:00 часа

 

 

4

Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар

Зала в сградата на Кметство -  с. Пирне

13.07.2023 г.

10:00 часа

 

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО АКТИВНО УЧАСТИЕ!

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:  

 

  • Офис на СНЦ "МИГ-Айтос", град Айтос, ул.”Васил Левски” № 2
  • e-mail: mig_aytos@abv.bg
  • електронен адрес: www.mig-aytos.com
  • телефони: 0882461304; 0885066293

 

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с Административен договор № BG06RDNP001-19.610-0090-C01/РД 50-121 от 05.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.”Васил Левски” № 2

www.mig-aytos.com; моб.тел. +359 886 881 212 ; e-mail: mig_aytos@abv.bg

Галерия