Покана за участие в информационни конференцииЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА АЙТОС

 

ПОКАНА

за участие в информационни конференции

по проект № BG06RDNP001-19.610-0090

 

            Сдружение "Местна инициативна група - Айтос",

            Кани всички  заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите информационни конференции за консултиране на местната общност във връзка с изпълнение  на  проект № BG06RDNP001-19.610-0090 "Проект за изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос"", Административен договор № BG06RDNP001-19.610-0090-C02/РД 50-121 от 05.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

            Целта на информационните конференции е да се консултира местната общност във връзка с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВМОР) за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос".

            С разработената по проекта Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г.,  Сдружение "Местна инициативна група - Айтос" ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от различните оперативни програми, осигуряващи финансиране на подхода ВОМР по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

            Консултирането ще се осъществи чрез две обществени обсъждания под формата на информационни конференции, на които местното население да се запознае със Стратегията за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос".

 

 

ГРАФИК НА информационните конференции:

 

 

 

Описание

Място

на провеждане

Дата

на провеждане

Час

1

Провеждане на еднодневна информационна конференция за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос"

гр.Айтос,

ул. "Цар Освободител" № 3, Заседателна зала на Общински съвет - гр. Айтос

19.09.2023 г.

13:30 часа

 

2

 

 

Провеждане на еднодневна информационна конференция за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос"

гр.Айтос,

ул. "Цар Освободител" № 3, Заседателна зала на Общински съвет - гр. Айтос

20.09.2023 г.

10:30 часа

 

Всички заинтересовани са поканени да се запознаят със Стратегията за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Сдружение "Местна инициативна група - Айтос" и да участват в общественото обсъждане.

 

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО АКТИВНО УЧАСТИЕ!

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:  

 

·         Офис на СНЦ "МИГ-Айтос", град Айтос, ул.”Васил Левски” № 2

·         e-mail: mig_aytos@abv.bg

·         електронен адрес: www.mig-aytos.com

·         телефони: 0882461304; 0885066293

 

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с Административен договор № BG06RDNP001-19.610-0090-C02/РД 50-121 от 05.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.”Васил Левски” № 2

www.mig-aytos.com; моб.тел. +359 886 881 212 

Галерия