Покана за свикване на общо събрание - 01.08.2017 г.

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Айтос”, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпълнение на изискванията на чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание насрочено за 19.08.2017г. /събота/, от 9:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет на гр.Айтос, намираща се на адрес: гр.Айтос – 8500, ул. ”Цар Освободител” № 3, при следния дневен ред:

  1. Попълване състава на УС на СНЦ „МИГ – Айтос”;
  2. Обсъждане на възможности за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.;
  3. Разни

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружение „Местна инициативна група – Айтос”. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден, от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Галерия