Обява по мярка 6.4.1

   От 26.04.2024 г.  до 04.06.2024 г., 23.59 часа, започва прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН2020  - BG06RDNP001-19.824 МИГ АЙТОС-МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
В рамките на определения срок за  съответния прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Обявата и документите по процедурата, можете да намерите и тук на сайта на МИГ-Айтос.

Галерия