Обява по мярка 7.5

 От 25.04.2024 г. до 28.05.2024 г., 23.59 часа, започва прием на проектни предложения по процедура с код в ИСУН2020 BG06RDNP001-19.823 МИГ-АЙТОС - МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“.

В рамките на определения срок за  съответния прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Обявата и документите по процедурата, можете да намерите и тук на сайта на МИГ-Айтос.

Галерия