Обществено обсъждане

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Айтос” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКA ПО МАЩАБИ ИНФРАСТУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 год.

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот и на услугите за местните общности.

Проектът на Насоки включващи, Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикува на основание чл.26, ал.4 от Закона за управление на средствата от структурните и инвестиционните фондове.

Писмените възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 02.02. 2019 год. до 17.00 часа на 09.02.2019 год. (включително) на следната електронна поща: mig_aytos@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронно писмо (е-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат doc, a не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.