Съобщение за прием на проекти по мярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос“

CНЦ “МИГ – АЙТОС” обява прием на проектни предложения по мярка 6.4.1Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 година, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение  и приложенията към тях)  са публикуван на следните интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg