Покана за участие в Работни срещи

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.”, СНЦ „МИГ - Айтос” ще  проведе Работни срещи на следните дати:

  1. На 20.03.2016 г. от 18:00 часа ще се проведе Втора работна среща за консултиране подготовката на Стратегия за местно развитие в заседателната зала на община Айтос находяща се в сградата на общинска администрация - Айтос на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3;
  2. На 21.03.2016 г. от 14:00 часа ще се проведе Втора среща за консултиране с местната общност за разработваната Стратегия за местно развитие в заседателната зала на община Айтос находяща се в сградата на общинска администрация - Айтос на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3.