Покана за участие в обучения за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.”, СНЦ „МИГ - Айтос” ще  проведат две еднодневни обучения за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите на 11.05 и 12.05.2016 г.  от 10:00 часа в заседателната зала на община Айтос находяща се в сградата на общинска администрация - Айтос на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3.