Покана за участие в Информационни Семинари

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от Общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г., СНЦ „МИГ - Айтос” ще  проведе информационни семинари със следните  теми:

  1. Запознаване на местната общност с подхода „ЛИДЕР“ , начин на функциониране и ползата от неговото използване в развитието на територията на община Айтос ;
  2. Запознаване с подходящите мерки за подпомагане по ПРСР 2014-2020 представляващи интерес за местната общност;

Дискусия по темите.

Информационните семинари ще се проведат:

1. На 20.01.2016 г. от  9:00 часа в заседателната зала на община Айтос находяща се в сградата на общинска администрация - Айтос на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3;

2. На 28.01.2016 г. от 9:00 часа  в залата на кметството в с. Тополица, адрес: с. Тополица, община Айтос.