Покана за свикване на общо събрание

Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Айтос”, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое протоколно Решение и в изпълнение на изискванията на чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание насрочено за 18.03.2017 г. /събота/, от 9:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет на гр.Айтос, намираща се на адрес: гр.Айтос – 8500, ул. ”Цар Освободител” № 3, при следния дневен ред:

  1. Отчети за дейността на Управителния и Контролния съвет на Сдружението. Приемане на отчетите.
  2. Одобряване на бюджета по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/” на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2016 г.
  3. Одобряване на бюджета по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2017 г.
  4. Приемане на годишен доклад и финансов отчет на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2016 г.
  5. Разглеждане на предложения и приемане на промени в Устава на организацията;
  6. Разглеждане на предложения и приемане на промени в Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Айтос”
  7. Разни

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружение „Местна инициативна група – Айтос”. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден, от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.