Покана за информационна среща в с. Лясково, община Айтос на 20.11.2020г.

 Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2020г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ- Айтос и необходимост от развитие на капацитета на местната общност и повишаване нивото на информираност на  местни лидери от публичния, стопанския и нестопанския сектор, МИГ – Айтос  Ви кани да вземете участие в информационна среща  на тема „Обмен на добри национални и европейски практики,  приложими за територията на МИГ-Айтос (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства“, която ще се проведе на 20.11.2020 г. от 10:30 ч. в с. Лясково, община Айтос , „ Пенсионерски клуб“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНЕТЕ ТУК!