Обществено обсъждане 6.4.1

 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на процедурата е насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 933 745, 00 (деветстотин тридесет и три седемстотин четиридесет и пет) лева.

Подпомагат се проекти за:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими за подпомагане са:

  • Земеделски стопани;
  • Микропредприятия регестрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите

Важно! Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци   и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – Айтос.

Допустими разходи:

1.Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2.Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3.Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти,  инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4.Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Важно! По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок от 12 април 2019 год. до 19 април 2019 год. (включително) на следната електронна поща: mig_aytos@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc” или “docx”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук:

Условия за кандидатстване 6.4.1 МИГ-Айтос

Документи към условията за кандидатстване 6.4.1 МИГ-Айтос

Условия за изпълнение 6.4.1 МИГ-Айтос

Документи към условията за изпълнение 6.4.1 МИГ-Айтос

Обява за прием на проектни предложения 6.4.1 МИГ-Айтос