МИГ–АЙТОС ПРОВЕДЕ ОБУЕНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Във връзка с  изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ-Айтос”, финансирана по ПРСР 2014-2020 от ЕЗФРСР, МИГ-Айтос проведе две еднодневни обучения за бенефициенти в гр. Айтос на 14 август и на 19 ноември 2020 г. Темата на обучението бе: „ „Изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за ВОМР“. В двете обучения присъстваха 20 участника -бенефициенти, кандидати по мерки от СВОМР, местни лидери и други заинтересовани лица от местната общност.

Основните акценти в обучението бяха насочени към следните теми:

  • Основни моменти при сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  • Изпълнение на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие: условия, отнасящи се за осъществяване на дейностите по проектите на получателите на финансова помощ от ЕЗФРСР.
  • Възлагане на дейности по проекти по проекти на получатели на финансова помощ от СВОМР.
  • Информираност и публичност при изпълнението на проекти,  към Стратегията за ВОМР.

В рамките на обученията бе проведена  дискусия, на която бяха разисквани въпроси, поставени от присъстващите. С провеждането им се цели подпомагане на процеса на изпълнение на проектите – управление и отчитане.

Организатор на събитията е ЕТ „Региоконсулт-Георги Митев“ – изпълнител на информационните дейности и обучения по проекта, с участието на служителите от МИГ -Айтос.

Обученията и информационните срещи са финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията  за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с финансовата подкрепа на  ЕЗФРСР.

                                                 

Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Галерия