МИГ – АЙТОС ПРОВЕДЕ ДВЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Сдружение „Местна инициативна група – Айтос” проведе през месец октомври две информационни срещи за обмен на добри национални и европейски практики, приложими за територията на МИГ-Айтос /в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства /. Информационните срещи се състояха в селата Пирне (02.10.2020 г.)  и Съдиево (30.10.2020 г.) в община Айтос.

Събитията са част от информационната кампания за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Айтос. На срещата присъстваха представители на читалища, местния бизнес, кметства, представители на социално-уязвими групи и др.

Изнесените презентации акцентираха върху добрите европейски практики свързани със социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства и други групи заинтересовани лица. Беше представен опитът на  Местни инициативни групи от Австрия, Германия, Полша, Италия и др. Представени бяха и  успешни практики от България на Местни инициативни групи, прилагащи  Стратегия за ВОМР

                            

Настоящата публикация  е осъществена с финансовата помощ на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-146/21.10.2016 г. по подмярка .,19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г.

Галерия