Информационна среща

  Информационна среща на тема „ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, се проведе на 23 юли 2019 г. в Заседателната зала на Община Айтос. На срещата, организирана от екипа на МИГ-Айтос, лектор беше г-н  Георги Митев, експерт с богат опит в прилагането на подхода ЛИДЕР.

Основен фокус на информационното събитие беше представяне на изискванията за кандидатстване и изпълнение на проекти по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", която е отворена за прием на проектни предложения от 01.07.2019 год до 17:00 часа на 13.08.2019 година.

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот и услугите за местните общности. А очакваните резултати от подкрепата се изразяват в създаването и обновяването на малка по мащаби публична и техническа инфраструктура, което от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на територията на МИГ-Айтос.

Информационното събитие премина при голям интерес от страна на потенциални кандидати – представители на община Айтос, читалища и неправителствения сектор.

Поредица от информационните срещи предстои да се проведе до края на годината и по другите мерки от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“

.

Галерия